Videnskabelig redelighed på studierne

30. oktober 2008 i lokale HO08 i Hovedbygningen på Frue Plads.

Seminaret er en tværfakultær orientering om og drøftelse af studiernes håndtering af information til de studerende om kravene til "god videnskabelig praksis". Dette gælder hvad angår studiets indhold, dvs. de enkelte fags normer for god videnskabelig praksis i forbindelse med udarbejdelse af projekter og specialer samt regler i forbindelse med eksamenssnyd.

På seminaret diskuteres følgende emner:

  • Hvordan og hvornår introduceres de studerende til normerne for videnskabelig redelighed?
  • Er de studerende tilstrækkeligt informerede om 'ejerskab' til forskning og regler vedrørende data, opbevaring og lignende?
  • Hvordan forstås ordensreglernes bestemmelser om videnskabelig uredelighed?
  • Hvilken udbredelse har eksamenssnyd mv. på studierne?
  • Hvordan praktiseres reglerne om eksamenssnyd mv.?
  • Hvad gør studierne for at forebygge eksamenssnyd mv.?
  • Hvem har det operative ansvar for ordensreglernes håndhævelse?
  • Er der behov for at styrke indsatsen til fremme af videnskabelig redelighed, og hvilke praktiske muligheder er der i givet fald herfor?

For at tilvejebringe et overblik over de relevante forhold har Praksisudvalget anmodet fakulteterne og Uddannelsesservice på KU om at redegøre for, hvilke foranstaltninger der træffes på studierne. I boksen til højre på siden kan du se Praksisudvalgets høring samt fakulteternes høringssvar.

Se program for seminaret her