Praksisudvalgets konference om Named Person-ordningen

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) afholdt tirsdag den 24. maj 2016 kl. 13.00 – 16.00 en konference, hvor fakulteternes såkaldte ”Named Persons”’ bidrag til at fremme god videnskabelig praksis på Københavns Universitet blev diskuteret.

Der er gået et par år, siden alle fakulteter på Københavns Universitet indførte ordninger med såkaldt ”Named persons” i stil med den, der allerede halvandet år tidligere var indført på SUND. Dette skete som led i universitetets bestræbelser på at styrke god videnskabelig praksis og sætte ind over for videnskabelig uredelighed.

De udpegede ”Named Persons” fik til opgave at synliggøre de eksisterende politikker og institutioner til fremme af god videnskabelig praksis, at vejlede personer, som kommer ud for problemer med dårlig eller tvivlsom videnskabelig praksis og at bidrage til, at der foregår diskussioner om videnskabelig redelighed i de faglige miljøer. Det har imidlertid været overladt til de enkelte fakulteter at fastlægge de nærmere rammer og indhold for ordningen, og der synes at være markante forskelle mellem, hvordan ordningen administreres på de forskellige fakulteter.

Tiden er nu inde til at kigge nærmere på, hvordan det er gået. Hvordan har de enkelte fakulteter indrettet sig? Hvilken status har Named Person i forhold til fakultetets ledelse? Hvordan bliver henvendelser håndteret? Hvilken rolle har Named Person – er det primært rollen som mediator, rådgiver eller formidler? Og ikke mindst – hvilke erfaringer har de gjort, hvor mange og hvilke sager har der været, og hvorledes er de faldet ud?

Formålet med konferencen er bl.a. at vurdere, om ordningen har bidraget til en kulturændring på KU vedrørende sager om videnskabelig uredelighed og brud på god videnskabelig praksis. Er det fx lykkedes at nedbryde nogle af de barrierer, som måske i visse tilfælde kan have afholdt ansatte fra at videregive oplysninger om mulige brud på god videnskabelig praksis? Er vi blevet bedre i stand til at udnytte den viden, som er opstået i forbindelse med konkrete sager til at videreudvikle kulturen i de faglige miljøer? 

Praksisudvalget vil inddrage drøftelserne fra konferencen i udvalgets efterfølgende evaluering af Named Person-ordningen.

Konferencen foregik den 24. maj 2016 kl. 13.00-16.00 i Alexandersalen, Bygningsnummer 701, Bispetorvet 1-3, 1167 København K.

Program

Se programmet for konferencen her.