Studerendes deltagelse i forskningsprojekter

Tjeklisten

 

Tjeklisten bygger på en præmis om, at den studerende leverer substantielle videnskabelige bidrag til forskningsproduktet, som efter almindelige regler vil give den studerende ret til medforfatterskab m.m. Dele af tjeklisten kan dog også benyttes i tilfælde, hvor den studerende alene inddrages som teknisk medhjælp. I så fald vil de spørgsmål, der angår kreditering og immaterialrettigheder typisk ingen rolle spille. Det er i forlængelse heraf vigtigt, at der så tidligt som muligt i processen sker en forventningsafstemning mellem den studerende og forskeren, der f.eks. tager stilling til, hvad den studerendes rolle er i forskningsprojektet, og hvad den studerende skal have ud af at deltage i forskningsprojektet.

Med ”studerende” sigtes til både bachelor‐ og kandidatstuderende, uanset om vedkommende modtager aflønning, og uanset om forskningsprojektet er eller bliver en del af studiet, eller om det blot udføres af ren og skær interesse.

Ph.d.‐studerende omtales ikke, da disse er genstand for særlig regulering.

Tjeklisten tager ikke sigte på ansættelsesretlige spørgsmål, herunder om ansættelsesbevis, aflønning, arbejdstid og ferie mv. Sådanne spørgsmål håndteres af de kompetente HR‐afdelinger.

Tjeklisten angår studerende, som indgår i forskningsprojektet som enkeltpersoner. Indgår flere studerende i en form for fællesskab, f.eks. fordi de sammen planlægger et fælles projektarbejde som led i deres studier, kan en række spørgsmål opstå mellem de studerende, som de må opfordres til at afklare indbyrdes.

Tech Trans-kontoret har udarbejdet skabeloner til standardkontrakter vedr. samarbejde mellem forskere og studerende. Én skabelon er tilgængelig her, og man kan herudover henvende sig til Tech Trans-kontoret for at få dem udleveret.

DPO’en har herudover udarbejdet skabeloner til gæsteaftaler med og uden databehandleraftale. Skabelonerne er tilgængelige her.

 

 

 1. Hvilken forsker leder forskningsprojektet? (*)
 2. Hvis ikke forskningslederen selv forestår dialogen med den studerende, hvilken deltager i forskningsprojektet (i det følgende kaldet kontaktpersonen) skal så?
 3. Hvis den studerende modtager løn
  1. Hvorfra udbetales lønnen (f.eks. fra KU, en fond eller en ekstern samarbejdspart)?
  2. Hvornår tiltræder den studerende formelt som uformel deltager eller som ansat?
  3. Med hvilken frist kan den studerende blive bedt om at udtræde af projektet eller – i fald der er sket ansættelse – opsiges fra stillingen?
  4. Er der behov for at afgrænse den studerendes lønnede arbejdsopgaver over for arbejdsopgaver, der udelukkende kan henføres til det studierelaterede projektarbejde.
 4. Hvis den studerende skal ansættes, hvem igangsætter og følger op på denne ansættelsesproces?
 5. Skal den studerende have adgang til kontor‐ eller laboratoriefaciliteter?
 6. Skal den studerende have en særskilt e‐mail‐adresse med relation til projektet eller i øvrigt optræde på e‐mail‐lister mv. knyttet til det?
 7. Hvilke rettigheder skal den studerende have til at tilgå administrative systemer på KU, og hvem følger op på, at disse adgangskrav opfyldes?

(*) Lederen af forskningsprojektet bør i alle tilfælde godkende tilknytningen af den studerende. Uanset om lederen selv
medvirker ved besvarelsen af spørgsmålene i denne tjekliste, bør lederen orienteres om de svar, som den studerende
og kontaktpersonen formulerer.

 

 

 1. Forventes den studerende aktuelt eller senere at få studiemerit for sin deltagelse i forskningsprojektet? (*)
 2. Hvis den studerende forventes at få studiemerit, vil det da være som
  • Bachelorprojekt
  • Kandidatprojekt
  • Projektorienteret forløb, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 16 og § 22? (**)
 3. Hvilken forsker skal optræde som vejleder, og senere bedømmer, af projektet?
 4. Hvordan sikres det, at der forud for eksamination i et projekt med studiemerit er den fornødne armslængde mellem vejleder og studerende?
 5. Hvis den studerende deltager i et projektorienteret forløb, hvem skal da være
  • Intern vejleder (dette bør ikke være kontaktpersonen i projektet, se herom afsnit I.2)?
  • Ekstern vejleder (typisk den udpegede undervisningsvejleder/bedømmer)?

(*) De fleste forskningsprojekter, der gennemføres inden for rammerne af et bachelor‐ eller kandidatstudium, realiseres som et bachelor‐ eller kandidatprojekt. For sådanne projekter gælder de regler, der følger af uddannelsesbekendtgørelsen. Derudover gælder særlige regler for det enkelte studium.

(**) Der gælder fælles retningslinjer for projektorienterede forløb på KU og i tillæg hertil særskilte fakultetsregler. Projektstuderende i sådanne forløb er ikke ansatte og må ikke modtage løn. Der skal indgås en projektkontrakt, som godkendes af fakultetet. Den sætter de uddannelsesmæssige rammer for forløbet.

 

 1. Forventes den studerende at blive medforfatter på publikationer, der udgår fra projektet?
 2. Hvis svaret på spørgsmål 1 er ja, hvem træffer afgørelse om, hvorvidt og hvordan (herunder hvad angår rækkefølge) den studerende i givet fald angives som medforfatter?
 3. Hvis svaret på spørgsmål 1 er nej, bør der da træffes afgørelse om, hvorvidt den studerende bør takkes og om, hvem i projektet, der skal godkendes denne taksigelse?
 4. Forventes den studerende selv at kunne publicere sine bidrag til projektet, herunder indsamlede data eller skriftlige bidrag mv.?
 5. Hvis svaret på spørgsmål 4 er ja, kan en sådan publikation da bygge på materiale, herunder både
  data, fund og analyser, som projektet endnu ikke har publiceret?
 6. Hvis svaret på spørgsmål 4 er ja, skal den studerende indhente samtykke fra projektet inden publicering?
 7. Skal projektet eller enkelte deltagere i projektet have ret til at publicere data, fund og analyser, som den studerende har indhentet?

 

 1. Skal den studerende pålægges pligt til hemmeligholdelse af de forskningsresultater, der oparbejdes i forskningsprojektet?
 2. Hvis svaret på spørgsmål 1 er ja, hvilke elementer skal indgå i denne hemmeligholdelsesaftale, herunder
  1. Hvor længe gælder fortroligheden (afgrænset i tid, i forhold til publikationstidspunkter eller tidspunkter for offentliggørelse af patentansøgninger)?
  2. Hvem underskriver hemmeligholdelsesaftalen sammen med den studerende (typisk
   lederen af projektet)?
  3. Er TechTrans‐enheden involveret i projektet? (*)
  4. Hvis TechTrans‐enheden er involveret, er der da indgået særlige aftaler med den studerende? (**)
 3. Er den studerende gjort særligt opmærksom på relevante regler om tavshedspligt og
  persondatabeskyttelse, herunder
  1. sikkerhedsreglerne i GDPR artikel 32‐34
  2. databeskyttelseslovens § 10
  3. forvaltningslovens § 30
  4. sundhedslovens § 32 og §§ 46‐48
  5. arkivlovens § 40
 4. Skal den studerende have adgang til interne KU‐systemer (se ovenfor under "I.7")?
 5. Er den studerende gjort opmærksom på Københavns Universitets Politik for forskningsdata (Policy
  for Research Data Management? (***)

(*) Tech Trans‐kontoret har udarbejdet blanketter til standardkontrakter vedr. samarbejde mellem forskere og studerende. Man kan henvende sig til Tech Trans‐kontoret for at få dem udleveret.

(**) Kun når den studerende er ansat finder forskerpatentloven anvendelse. Ifølge denne lovs § 2 gælder loven for ”opfindelser”, der er gjort af en arbejdstager som led i arbejdet (herom senere) ved en institution som nævnt i § 6. I lovens forstand er en ”opfindelse” noget, der kan patenteres efter patentloven eller registreres som brugsmodel efter brugsmodelloven. Ordet ”arbejde” omfatter alle aktiviteter udført som led i ansættelsesforholdet. Studenter er ”arbejdstagere”, når de modtager løn og har ansættelsesbevis, ligesom ph.d.‐studerende er det, når de er ansat ved institutionen. Ellers ikke. At loven gælder medfører, at universitetet i medfør af § 8 har krav på at få de til opfindelsen knyttede rettigheder overdraget til sig, når en arbejdstager (og herunder en studerende) som led i arbejdet har gjort en opfindelse. Dette gælder også, hvis opfindelsen er gjort i forening af flere arbejdstagere ansat ved institutionen. Indgår en arbejdstager i et samarbejde, som involverer arbejdstagere fra flere institutioner, træffer institutionerne aftale om, hvordan deres rettigheder efter denne lov skal fordeles.

(***) Forventes endeligt godkendt ultimo juni/primo august 2021.

 

 1. Hvilke immaterialrettigheder kan projektet tænkes at resultere i (navnlig ophavsret, rettigheder til databaser mv. og patentret kan være aktuel)?
 2. Hvis projektet kan tænkes at resultere i patentrettigheder, forventes den studerende da at skulle have del heri for sin almene medvirken til projektet eller i de tilfælde, hvor den studerende spiller en afgørende rolle for en patenterbar opfindelse?
 3. Vil den studerende kunne blive medforfatter på fællespublikationer (som er genstand for ophavsret)?
 4. Hvis svaret på spørgsmål 3 er nej, bør der indgås en aftale med den studerende, hvorved denne udtrykkeligt fraskriver sig adgangen til medforfatterskab, selv om den studerende efter ophavsretlige regler måtte have krav herpå. Er det sket?
 5. Hvis svaret på spørgsmål 3 er ja, skal den studerende da (efter ophavsretslovens udgangspunkt om ”fællesværker”) være medforfatter i lige ret med de øvrige medforfattere?
 6. Hvis svaret på spørgsmål 3 er ja, hvilke ophavsretlige beføjelser skal den studerende kunne udøve i tilfælde hvor
  1. den studerende modsætter sig publicering af fællespublikationen?
  2. den studerende modsætter sig en sekundær udnyttelse af fællespublikationen (f.eks. at tillade, at den bringes i en antologi)?
  3. den studerende selv ønsker at publicere tekst, som indgår i en fællespublikation?
  4. den studerende ønsker at publicere sin egen tekst, som uden at genbruge tekst fra fællespublikationen beskæftiger sig med dens fund og antagelser?

 

Befinder den studerende sig allerede ved sin indtræden i forskningsprojektet i en interessekonflikt som følge af sin, eller sine nærtståendes, personlige involvering med

 1. andre projektdeltagere, herunder en aktuel eller kommende vejleder? (*)
 2. bevillingsgivere eller eksterne parter, som må antages at have en individuel interesse i projektets forløb og udfald?
 1. Hvis svaret på spørgsmål 1 er ja, og den studerende til trods herfor ønskes tilknyttet projektet, hvilke skridt har man da taget for at afbøde konsekvenserne af interessekonflikten. Har man f.eks.
  1. Synliggjort interessekonflikten for den center‐ eller institutleder på KU, som har det overordnede ansvar for projektet?
  2. Synliggjort interessekonflikten for andre deltagere i projektet uden for KU, f.eks. andre universiteter, fonde eller eksterne samarbejdsparter?
  3. Indhentet samtykke, hvis muligt, fra de pågældende tredjeparter?
 2. Er der risiko for, at den studerende som følge af sin involvering i projektet nu eller senere vil kunne befinde sig i en interessekonflikt eller fremkalde interessekonflikter mellem andre involverede? Eksempler på mulige interessekonflikter kan opstå i relation til
  1. En mulig faglig uenighed mellem den studerende og deltagere i projektet, der senere skal optræde i rollen som bedømmer af den studerende, f.eks. under en projekteksamen?
  2. Uenighed mellem den studerende og andre projektdeltagere om spørgsmål vedrørende publicering og rettigheder, jf. ovenfor under "III".

(*) To deltagere i samme forskningsprojekt, der optræder i rollen som vejleder/bedømmer og studerende, kan tænkes påvirket af modsat rettede motiver. Den studerende, der er afhængig af forskerens velvilje i forbindelse med vejledning og bedømmelse, kan måske føle sig motiveret til at give vejlederen ret i forskellige antagelser mv., for dermed ikke at fremstå ukyndig eller besværlig. Ligeledes kan sådanne motiver motivere den studerende til at acceptere vilkår for sit forskningsarbejde, eller at lægge navn til forskningsresultater, som en ligeværdig forsker måske ikke ville have gjort. Spørgsmål som disse bør på forhånd adresseres i forskningsmiljøet og i alle tilfælde drøftes mellem de involverede, før projektet bevæger sig hen i en retning, der kan tænkes at aktualisere dem.

 

 1. Er der taget stilling til, hvem der har kompetence til at afgøre uenigheder mellem studerende og andre projektdeltagere (f.eks. forskningslederen eller den center‐ eller institutleder på KU, som har det overordnede ansvar for projektet)?
 2. Er der besluttet en fremgangsmåde til brug for det tilfælde, at der ikke kan opnås enighed om publikationens endelige indhold:
  1. Hvordan undgår man f.eks. en situation, hvor flere indsender en publikation fra projektet parallelt og til samme tidsskrift?
  2. Skal der f.eks. på forhånd gives en part adgang hertil forud for en anden?
 3. Hvem har ansvaret for, at ovennævnte spørgsmål stilles og besvares inden den studerendes indtræden i forskningsprojektet?