Praksisudvalgets konferencer

Praksisudvalget arrangerer hvert år en konference, der belyser forskellige problemstillinger, som relaterer sig til spørgsmålet om god videnskabelig praksis. Udvalget vælger selv konferencens tema og inviterer forskellige oplægsholdere.

Praksisudvalget konference om etiske spørgsmål ved forskeres medieoptræden

1. december 2022 kl. 15-17:30, Festsalen

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis på Københavns universitet (Praksisudvalget) afholdt torsdag d. 1. december 2022 en konference om etiske spørgsmål ved universitetsforskeres medieoptræden.

Læs mere om konferencen om etiske spørgsmål ved universitetsforskeres medieoptræden

Praksisudvalgets konference om interessekonflikter i akademisk forskning

18. november 2021 kl. 14-17.30, Festsalen

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis på Københavns Universitet (Praksisudvalget) afholdt torsdag den 18. november 2021 konference om interessekonflikter i akademisk forskning.

Målet med konferencen var at stille skarpt på en række hyppigt forekommende interessekonflikter og drøfte løsninger herpå – generelt og inden for særlige forskningsområder.

Læs mere om konferencen om interessekonflikter i akademisk forskning på konferencens hjemmeside

Praksisudvalgets konference om Studerende i forskning på Københavns Universitet

16. september 2019 kl. 14-17, Festsalen

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) afholdt mandag den 16. september 2019 en konference om studerende i forskning.

Målet med konferencen var, at inspirere til øget inddragelse af studerende i forskning og samtidig kortlægge og foreslå løsninger på de problemstillinger vedrørende god videnskabelig praksis, som dette kan give anledning til. Med hensyn til det sidste blev der fokuseret på temaerne ”Forfatterskab og ejerskab til data” samt ”datamanagement”.

Læs mere om konferencen om studerende i forskning på Københavns Universitet på konferencens hjemmeside

Praksisudvalgets konference om Undervisning i god videnskabelig praksis

3. oktober 2018 kl. 14-17, Auditorium 1

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) afholdt onsdag den 3. oktober 2018 en konferencen om undervisning i god videnskabelig praksis.

Konferencen havde til formål at belyse og drøfte undervisning i god videnskabelig praksis og god studiepraksis på bachelor- og kandidatniveau samt at belyse de studerendes viden om og forståelse af god praksis, samt udviklingen af målrettet undervisning i ansvarlig forskningspraksis og god studiepraksis til bachelorstuderende.

Læs mere om konferencen om undervisning i god videnskabelig praksis på konferencens hjemmeside

Praksisudvalgets konference om Det nye uredelighedssystem

4. oktober 2017 kl. 14-17, Festsalen

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) afholdte onsdag den 4. oktober 2017 en konference om det nye uredelighedssystem. Konferencen havde til formål at belyse og drøfte den nye uredelighedslov ”Lov om videnskabelig uredelighed m.v.”, der trådte i kraft den 1. juli 2017. Konferencen bestod af temaerne: ”Normerne/de materielle regler” og ”Det nationale og det institutionelle niveau – arbejdsdeling og procedurer”.

Læs mere om konferencen om det nye uredelighedssystem på konferencens hjemmeside

Praksisudvalgets konference om Named Person-ordningen

24. maj 2016 kl. 13-16, Alexandersalen

Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) afholdt tirsdag den 24. maj 2016 kl. 13.00 – 16.00 en konference, hvor fakulteternes såkaldte Named Persons' bidrag til at fremme god videnskabelig praksis på Københavns Universitet blev diskuteret. 
Praksisudvalget vil inddrage drøftelserne fra konferencen i udvalgets efterfølgende evaluering af Named Person-ordningen.

Læs mere om konferencen om Named Person-ordningen på konferencens hjemmeside

Fælles normer for fælles forfatterskaber?

19. maj 2015 kl. 13-16, Alexandersalen

Konferencen satte fokus på normer for medforfatterskaber, der udfordres med Uddannelses- og Forskningsministeriets Code of Conduct for Research Integrity. Heri fremlægges nemlig normer for tildeling af forfatterskaber, som skal gælde for alle danske forskere. Desuden pålægges KU og andre danske forskningsinstitutioner at gennemføre en politik for, hvad der kræves for at være forfatter til en videnskabelig publikation og en politik for håndtering af forfatterskabskonflikter.

Praksisudvalget er af rektoratet blevet bedt om at formulere et oplæg til sådanne politikker.

Læs mere om konferencen om fælles normer for fælles forfatterskaber på konferencens hjemmeside

Årskonference 2014
Penge, magt og objektivitet - Hvordan skal universiteterne håndtere interessekonflikter?

10. juni 2014 kl. 15-18, Alexandersalen

Konferencen omhandlede god praksis i forbindelse med håndtering af mulige konflikter mellem på den enes side forskernes loyalitet over for eller påvirkning af eksterne sponsorer og/eller samarbejdspartnere og på den anden side hensynet til forskningens objektivitet. Der blev fokuseret på såvel kommercielle som offentlige (myndigheder) samarbejdspartnere og sponsorer.

Læs mere om årskonferencen 2014 på konferencens hjemmeside

Forskningsformidling

23. marts 2011 kl. 13.45-17.00, Alexandersalen

Praksisudvalget satte med denne konference fokus på spørgsmål om, hvad der er god forskningsformidling, samt hvad der forstås ved begreberne formidlingspligt og formidlingsret.

Læs mere om konferencen om forskningsformidling på konferencens hjemmeside

Forskere i dobbeltroller

10. februar 2010 kl. 13-16.30, Københavns Universitet

Praksisudvalget afholdt den 10. februar 2010 seminar om forskere i dobbeltroller.

Læs mere om seminaret om forskere i dobbeltroller på seminarets hjemmeside

Videnskabelig redelighed på studierne

30. oktober 2008 kl. 14.15-19.00, Københavns Universitet 

Praksisudvalget afholdt den 30. oktober 2008 seminar om videnskabelig uredelighed på studierne.

Læs mere om seminaret om videnskabelig uredelighed på studierne på seminarets hjemmeside

God publiceringspraksis - publiceringsfrihed og normer for god publicering

7. november 2007 kl. 13.00-16.45 på Københavns Universitet

Praksisudvalget satte med denne konference fokus på de spørgsmål og problemer, som opstår ved en skærpelse og harmonisering af normerne for god publicering - hvad enten det gælder publicering i bog- eller artikelform, med videnskabelige eller formidlingsmæssige formål for øje, eller som led i rekvireret forskning eller meritforskning, og hvad enten det gælder om at dokumentere forskningens kvantitet eller dens kvalitet og relevans.

Læs mere om konferencen om god publiceringspraksis på konferencens hjemmeside

Gaveforfattere og spøgelsesforfattere - praksis og moral i det videnskabelige forfatterskab

9. november 2006 kl. 14.00-19.00 på Københavns Universitet.

Praksisudvalget satte med denne konference fokus på de spørgsmål enhver forsker må tage stilling til, når resultaterne skal publiceres - hvad enten det er i en bog eller i et videnskabeligt tidsskrift.